TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ BÖLÜMÜ
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası Admin Giriş Sayfası Mail Kutusu Giriş Sayfası   
 


 
Ders İçerikleri
 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I DERSİ (GÜZ DÖNEMİ) MÜFREDATI

DERS AKIŞI

HAFTA

KONULAR

ALT BAŞLIKLAR

1

ORYANTASYON HAFTASI

 

2

DERSİN AMACI VE KAYNAKLARI

DERSLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

İNKILÂPÇILIK İLKESİ

İnkılâp, İhtilal, Devrim, Evrim/Tekâmül, Islahat/Reform, İsyan, Darbe,

Atatürk’ün İnkılâpçılık İlkesi ve Türk İnkılâbının Özellikleri

3

OSMANLILARIN GERİLEMESİNİN İÇ SEBEPLERİ

Devlet Yönetiminde, Eğitimde, Ekonomide ve Genel Ahlakta Meydana Gelen Problemler

4

OSMANLILARIN GERİLEMESİNİN DIŞ SEBEPLERİ

Sömürgecilik, Sanayi Devrimi ve Emperyalizm, Batılı Devletlerin Osmanlı Devleti Üzerindeki Emelleri, Şark Meselesi, Osmanlı Devletini Paylaşma Projeleri

5

ÇAĞDAŞ DÜNYANIN TEMEL KAVRAMLARI

Aydınlanma, Demokrasi, Laiklik, Milliyetçilik, Liberalizm, Sosyalizm

6

OSMANLI DEVLETİNDE YENİLEŞME HAREKETLERİ

Lale Devri, III. Selim ve II. Mahmut Yenilikleri

7

OSMANLI DEVLETİNDE YENİLEŞME HAREKETLERİ

Tanzimat ve Islahat Dönemi Yenilikleri, Yeni Osmanlılar, Meşrutiyet Hareketleri

8

VİZE SINAVI

 

9

OSMANLI DEVLETİNİN SON DÖNEMİNDEKİ FİKİR AKIMLARI

Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük

10

OSMANLI DEVLETİNİN YIKILIŞI

Trablusgarp ve Balkan Harpleri, I. Dünya Savaşı, Ermeni Meselesi

11

OSMANLI DEVLETİNİN YIKILIŞI

I. Dünya Savaşının Sonu: Mondros Ateşkes Anlaşması, Mondros Sonrası İşgaller, Bölücü Faaliyetler

12

MİLLÎ MÜCADELE

Kurtuluş Çareleri, Barışçı ve Mandacı Görüş, Bölgesel Kurtuluş Mücadelesi, Millî Dernekler, Kuva-yı Milliye

13

MİLLÎ MÜCADELE

Atatürk’ün Anadolu’ya Çıkışı, Kongreler Yoluyla Örgütlenme ve Millî Mücadelenin Birleştirilmesi

14

MİLLÎ MÜCADELE

Mebusan Meclisi, Misak-ı Milli ve İstanbul’un Resmen İşgali

15

MİLLÎ MÜCADELE

TBMM’nin Açılışı ve Anadolu’nun Yönetimini Ele Alması, TBMM’nin Özellikleri

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-II DERSİ (BAHAR DÖNEMİ) MÜFREDATI

 

DERS AKIŞI

HAFTA

KONULAR

ALT BAŞLIKLAR

1

ORYANTASYON HAFTASI

 

2

MİLLÎ MÜCADELE

TBMM’ye Karşı Ayaklanmalar, Sevr Anlaşması

Millî Mücadelenin Cepheleri, Doğu, Güney ve Batı Cepheleri ve Sonuçları

3

MİLLÎ MÜCADELE

Savaşı Bitiren Anlaşmalar, Mudanya Ateşkes Anlaşması, Lozan Anlaşması

4

TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURULUŞU

Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, Atatürk’ün Cumhuriyetçilik İlkesi

5

CUMHURİYETİN DEMOKRATİKLEŞMESİ

Halk Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası, Demokrat Parti ve Sonrası, Seçme ve Seçilme Hakkının Geliştirilmesi, Atatürk’ün Halkçılık İlkesi

6

CUMHURİYETİN LAİKLEŞMESİ

Yönetimin(Halifeliğin Kaldırılması), Hukukun(Şer’i Hukukun ve Mahkemelerin Sona Ermesi ve Yeni Hukuk Düzeni, Anayasa ve Yasalarda Değişiklikler) ve Eğitimin Laikleşmesi(Tevhid-i Tedrisat Kanunu), Atatürk’ün Laiklik İlkesi

7

MİLLİYETÇİLİK İLKESİ

Millî Devlet, Millî Tarih(Türk Tarih Kurumu), Millî Dil(Türk Dil Kurumu), Atatürk’ün Milliyetçilik İlkesi

8

VİZE SINAVI

 

9

DEVLETÇİLİK İLKESİ

İzmir İktisat Kongresi, Ekonominin Millîleştirilmesi, Özel Girişimciliğin Desteklenmesi, Devlet Eliyle Kalkınma, Planlı Ekonomi, Atatürk’ün Devletçilik İlkesi

10

İNKILÂPLARA TEPKİLER

Şeyh Sait Ayaklanması, İzmir’de Atatürk’e Suikast Girişimi, Menemen Olayı

11

TÜRK TARİHİNİN ANAYASALARI VE ÖZELLİKLERİ

1876, 1909, 1921, 1924, 1960, 1982 Anayasaları ve Özellikleri

12

EĞİTİM İNKILÂBI

Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Türk Eğitim Sisteminin Temel Özellikleri, Harf İnkılâbı, Eğitimi Geliştirmek İçin Yapılan Çalışmalar, Halkevleri, Köy Enstitüleri, Üniversite Reformu

13

TOPLUMSAL ALANDA YAPILAN İNKILÂPLAR

Kıyafet İnkılâbı, Tarikatların Yasaklanması, Soyadı Kanunu, Milletlerarası Takvim, Ölçü, Rakam Sistemine Geçiş

14

TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN DIŞ POLİTİKASI

Türkiye’nin Stratejik Önemi, Millî Mücadele Döneminde Dış Politika, Atatürk Döneminde Dış Politika

15

TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN DIŞ POLİTİKASI

Atatürk Sonrasında Dış Politika

 

ÜNİVERSİTEMİZDE UZAKTAN EĞİTİM VERİLEN BİRİMLERDE HER İKİ DÖNEMDE VERİLEN DERS İÇİN DERS KİTABI:

Sabri ZENGİN, ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ, 2. Baskı, Taşhan Kitap yay., Tokat 2016.

 

DERSLE İLGİLİ DİĞER KAYNAKLAR:

1- A. Afetinan, M. Kemal Atatürk’ten Yazdıklarım, İstanbul 1971, MEB yay.

2- Ahmet Mumcu, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,  Eskişehir 1993.

3- Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri II, AAM yay., Ankara 1997.

4- Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu, Ankara 1996.

5- Fahir Armaoğlu, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Ankara 1997.

6- Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasî Tarihi,(1914-1980), Ankara 1983.

7- Kemal Atatürk, Nutuk I-III, İstanbul 1993.

8- Komisyon-YÖK, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Ankara 1989.

9- Komisyon, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I-II, AAM, yay., Ankara 2002.

10- Komisyon, Atatürkçü Düşünce, Ankara 1992, AAM yay.

11- Selahattin Tansel, Mondros'tan Mudanya'ya Kadar, I-IV, İstanbul 1991.

12- Stanford J. Shaw & Ezel Kural Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, I-II, İstanbul 1983.

13- Yusuf Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset, Ankara 1991.

 

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 2013© Tüm Hakları Saklıdır.